Shanghai

Room 509, Building No.3, No. 225, Xikang Road, Jing An District, Shanghai

Phone: 021-6266-1830

Beijing

Room 301, Unit 2, Building 14, Liyufu, Lixiangcheng, Xihongmen, Daxing District, Beijing

Phone: 021-8025-6140

Guangzhou

Room 2505, Block North, Central Municipal Building, No. 334, Huanshi Dong Road, Yuexiu District,Guangzhou

Phone: 020-8322-4622 / 020-8322-4933